Heilige – de focus voor ons leven richten naar de Heilige

De grote heilige God kiest ervoor om de mens uit te nodigen in Zijn huis, Zijn koninkrijk, zijn ‘wereld’ of leefwereld.  Hoe gaan we met die uitnodiging om?  God kiest voor jou, kies jij ook voor Hem?  En wat betekent dat dan?

Doorheen de bijbel wordt verteld over het contrast tussen twee verschillende leefwerelden.  Enerzijds ontstaat een beeld van wat God voor ogen heeft (een harmonieus geheel waarin alles een plaats heeft die goed is) en anderzijds een beeld van wat er gebeurt als de mens een andere kant opgaat. 

Wil je meegaan in die leefwereld van God, dan betreed je een ‘heilig gebied’.  Het vraagt een gepaste houding.  En ook God zelf spreekt ons daarover aan:

“Wees heilig, want Ik ben heilig.”   (Aangehaald in 1Petr 1:13-16)

Als we stilstaan bij God als Heilige, dan worden onze intenties tegen het licht gehouden.  Willen we werkelijk deel gaan uitmaken van dat harmonieuze geheel waarin alles een plaats heeft die goed is?  En wat is onze motivatie… hebben we alleen ons eigen belang op het oog, of willen we ook een plaats innemen (een bijdrage leveren) ‘die goed is’?

Het gaat er niet om dat we vanuit onszelf een ‘heilige status’ proberen te bereiken, dat lukt toch niet, maar het wezenlijke is dat we ons willen verbinden met die heilige God en ons laten vullen door Zijn Heilige Geest.  Niet alleen om er zelf beter van te worden, maar ook om mee te helpen bouwen aan de uitbreiding van dat ‘harmonieus geheel waarin alles een plaats heeft die goed is’.

We worden in genade geroepen en toegelaten in Gods huis. 
Tegelijk mogen we daar alleen maar in blijven wonen als we in die leefwereld een passende plaats innemen. 
Klinkt dat vreemd?

Op het ‘einde van de tijd’ zal God de mensen van elkaar scheiden, sorteren als het ware.  Aan de ene kant diegenen die hebben meegewerkt aan Gods harmonieuze geheel, en aan de andere kant diegenen die dat niet hebben gedaan en de andere kant zijn opgegaan.    (te lezen in Math 25:31-46)

Dat het hierbij om onze innerlijke intenties gaat, en niet om opzichtige uiterlijkheden, zet Jezus nog eens scherp in de verf. 
“ Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.  Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”  En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” “ (te lezen in Math 7:21-23)
Dat is als de intenties niet zuiver zijn, het hart niet op de juiste plaats, geen ‘kind aan huis’, geen deel van Gods leefwereld, niet geleefd vanuit Gods focus en Zijn Heilige Geest.

De kern is nochtans simpel: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”   (Aangehaald in Luc 10:26)

Zonder een diep bewustzijn van Gods heiligheid en van Zijn heilig plan met de wereld zullen we een aantal zaken niet goed begrijpen.
– In het verhaal van de zondvloed primeert niet Gods fundamentele liefde die hij voor elke mens heeft, maar wel Zijn heilig plan met de wereld.  Dat plan dreigt ten onder te gaan aan de keuzes die halsstarrige mensen blijven maken.  Het wordt een tijd getolereerd, maar op een keer is de maat vol of de tijd rijp om te corrigeren en terug te keren naar de bedoelde opzet. 
– Idem aan het einde van de tijd, wanneer God de eindbalans opmaakt en scheiding maakt tussen de welwillenden en de on-welwillenden.  De on-welwillenden vallen ten prooi aan ‘het eeuwige vuur’.  Het lijkt hard, maar Gods heiligheid laat geen ruimte voor wie doelbewust meegaat in de wegen van de tegenstand(er), tegen Gods heil(igheid) in. 

Het is goed om Gods heiligheid goed tot ons door te laten dringen.  Het dwingt ons om duidelijke keuzes te maken en het helpt ons om een goede focus voor ogen te houden.  En zo komen we weer bij de openingszin…

De grote heilige God kiest ervoor om de mens uit te nodigen in Zijn huis, Zijn koninkrijk, zijn ‘wereld’ of leefwereld.  Hoe gaan we met die uitnodiging om?  God kiest voor jou, kies jij ook voor Hem? 

Zegen,
Marc