‘Stormperiode’ geslaagd (profetische kijk)

Een succes in deze coronatijd.

— Laatste blog in deze reeks —

Al meer dan 10 jaar schets God mij in dromen en woorden de noodzaak van wat je een renovatie van Zijn Koninkrijk op aarde zou kunnen noemen.  (Met ‘Gods Koninkrijk op aarde’ wil ik aangeven dat het hele plaatje breder gaat dan wat binnen kerkmuren en -structuren gebeurt.) 

Enkele facetten:

  • Daar waar gelovigen wat ingedommeld geraakt zijn, wil Hij ze weer wakker schudden en tot leven brengen.
  • Daar waar zijsporen en randfacetten te veel op de voorgrond zijn gekomen (zowel leerstellig als in aandacht), wil Hij onze focus weer richten op de essentie.
  • Daar waar kerken en gelovigen teveel gericht zijn op de eigen noden en beleving, wil Hij ze weer opwekken tot bekommernis om wie ‘buiten’ nog zoekende zijn.

Hoe gaat zo’n renovatie in Zijn werk?

  • Een ‘stormperiode’ – een tijd waarin onze routinematige bezigheden even overhoop gehaald worden – is vaak een goede manier om mensen wakker te schudden.  Zo’n periode kan aanvankelijk wat angst oproepen, maar er ligt ook een uitgesproken uitnodiging in om ons intenser te richten tot onze God en Vader.  Zo kan het een opwekking van onze persoonlijke relatie met Hem worden.
  • Zo’n storm maakt ook het nodige los.  Onze traditionele of gebruikelijke wegen worden op losse schroeven gezet en in vraag gesteld.  Kunnen we er nog mee verder?  Zijn we met de kern bezig, met de essentie?  Wat is waardevol om mee te nemen naar de toekomst en wat is eigenlijk ballast geworden? 
    Hierbij is de vraag niet alleen wat voor óns waardevol is, maar in dit geval, wat voor Gód waardevol is om in de renovatie mee te nemen naar het nieuwe waar naar toegewerkt wordt. 
  • Bij een renovatie worden ook nieuwe elementen aangedragen.  Zaken die kunnen helpen om tot een beter functionerend geheel te komen en het beoogde doel te bereiken.

Het beoogde doel

Het beoogde doel is een goed functionerend lichaam dat erop gericht is om Gods Koninkrijk te doen groeien. 
En dat niet vanuit eigen inzicht en kracht, maar naar Gods inzicht, door Zijn kracht en door Zijn Geest.

Elementen

Het groeien van Gods Koninkrijk kan vele vormen hebben.  Herstel, heling, ondersteuning van wie het nodig heeft, toerusting, de plaats ontdekken die je krijgt aangeboden, … (Je zou het de kwaliteit in Gods Koninkrijk kunnen noemen).  Maar de groei waarvan ik stellig de indruk heb dat God er een renovatie voor nodig acht, is de groei door het toetreden van mensen die Hem nog niet konden leren kennen (kwantiteit).  Van de bekering van ongelovigen zeg maar.

Het ziet er naar uit dat veel van die mensen in de huidige kerk geen aansluiting zien voor zichzelf.  De afstand is te groot, de drempel te hoog, de cultuur te onbekend, de leefwereld te verschillend.  Hoe kunnen ze God leren kennen als woorden en getuigenissen niet via een passende weg tot bij hen komen?

De kerk anders presenteren

In één van de dromen zag ik een kerkgebouw waarvan tijdens de renovatie de façade werd gesloopt, samen met de achterliggende kamers.  Er werd een nieuwe gevel gebouwd die veel meer aansloot bij het straatbeeld met veel winkels. 
Zoals veel dromen is ook deze droom niet letterlijk te nemen, maar een metafoor, beeldspraak.  De façade staat voor het ‘gezicht’, het voorkomen, de presentatie en uithangbord van een gebouw, of de kerk in dit geval.  De manier waarop de kerk zich vanbuiten laat zien, moet beter aansluiten bij de dagelijkse leefwereld waarin de gewone mensen in de straat zich bewegen.  Uiteraard moeten ook de achterliggende kamers daarbij aansluiten.

Manier van verbinden

Een aantal jaar geleden werd mij in andere dromen gezegd dat internet en de sociale media een heel belangrijk medium zullen vormen om de nog ongelovige mensen te bereiken en zelfs te verbinden.
De kerken kunnen hierin meegaan.  Toch zullen ook buiten de kerken allerlei initiatieven ontstaan die mensen weten te bereiken.  Los van de bestaande kerkstructuren ontstaan groepjes met een zeer gedifferentieerde insteek, die zulke mensen een thuis aanbieden. 

Het succes van deze coronatijd

Als ik terugkijk op wat de coronaperiode heeft bewerkt… 
Zijn we niet uit onze ‘zelfcontrole-wereld’ wakker geschud?  Hebben we onszelf niet beter leren kennen?  Heeft het stilvallen van onze vele activiteiten niet kunnen aangeven wat essentie is en wat bijzaak?  Werden we niet teruggeworpen op onze persoonlijke relatie met Vader, Jezus, Heilige Geest?  Hebben we de stap niet gezet om onze activiteiten op het internet te gooien?

In Gods handen wordt elke storm een ‘perfecte storm’ die precies datgene bewerkt wat op Zijn agenda staat.  Of zoals Rom 8:28 het verwoordt: “Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

Er is een heel schuchter begin gemaakt met wat aanleiding kan zijn voor een diepgaandere renovatie.  We worden uitgenodigd om met een gepaste focus te groeien, ons daarbij te richten op wat op Gods agenda staat en ons verder te oefenen in discipelschap.  Wat dat concreet inhoudt voor ieder van ons persoonlijk hangt uiteraard af van de levensfase waarin wij ons bevinden en onze persoonlijke roeping.  Laten we daarom de dialoog met God blijven zoeken.

Zegen op je tocht,
Marc

——– Dit was de laatste blog in deze reeks. ——–
Met Pinksteren volgt nog een gebed en komt ook de laatste video online:
“Wie is God? – Ik ben Heilige Geest – “. 
Op 28 mei wordt nog een slotpagina toegevoegd.