Eeuwige – Gods aanwezigheid vanuit de bijbel

De bijbel vertelt over de aanwezigheid van God doorheen de geschiedenis van de wereld en de mens, van ‘in den beginne’ tot ‘in eeuwigheid’. 

We ontdekken hierin iets van Zijn karakter, persoonlijkheid, liefde.  Zijn invloed, sturen, corrigeren.  Zijn omgang en geduld met de mens.  Zijn vasthoudendheid om uit te komen waar Hij wil dat het naartoe gaat. 

Mooi om er even doorheen te fietsen en enkele globale trekken te bespeuren.  Wie vertrouwd is met de inhoud van de boeken kan in gedachten eigen indrukken meenemen.

Genesis
eeuwige,  van bij het begin
God die oorsprong is, van bij aanvang de bron van leven is, die veilige kaders aanreikt, waarschuwt voor valkuilen, …

Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
eeuwige,  gids
God die nabij wil zijn, verlossen uit slavernij, richting wil geven, en zinvolle handvaten aanreiken,…

Jozua, Richteren, Ruth, Samuel, Koningen, Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester
eeuwige,  raadsman
God die de mensen wil leiden, sturen, helpen, processen begeleiden,  God die zelfs meegaat met hun menselijke koningswensen,  God die helpt bij de wederopbouw als het misloopt,  God die doorheen de geschiedenis zijn soevereiniteit accentueert,…

Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Klaagliederen
eeuwige,  altijd aanwezige
God die in alle belevenissen en omstandigheden onze emoties kent en toelaat, er in aanwezig is, wijsheid aanreikt om er mee om te gaan, ons uitnodigt in Zijn huis en in Zijn visie, ons uitnodigt om onze ogen en onze hoop op Hem te richten en Zijn grootheid uit te zingen…

Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi
eeuwige,  mens doorgrondende

God die door de profeten zaken ‘aan het licht brengt’, corrigeert, onderricht geeft over passende wegen,…

eeuwige,
doorheen eeuwen steeds aanwezig,
alles geleid en gezegend,
mensen teruggefloten en bijgestuurd,
steeds het goede voor ogen,
niet aan het lot overgelaten,
voorzien in het nodige,
nooit ver uit de buurt,
eeuwige

Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes
eeuwige,..op aarde levende, Heer,
God die er voor kiest om zich niet meer te verhullen in een wolk, maar aan ons gelijk te worden, tastbaar en navolgbaar, zie Mij, hoor Mij, raak Mij aan, Ik raak u aan,…

Handelingen
eeuwige,..in mensen levende, Geest,
God die Zijn Geest niet langer reserveert voor speciale gezanten maar er voor kiest om Zijn Geest beschikbaar te stellen voor alle mensen,  wordt vervuld, volg Jezus, trek Zijn jas en Geest aan, doe dezelfde werken op de plaatsen waar je bent,…

brieven aan gemeenschappen:
Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, Thessalonicenzen, Hebreeën
eeuwige,..steeds onderwijzende
God die herbevestigt dat Zijn heil voor álle volken is, en die ‘álle volken’ specifiek onderwijs en richtlijnen meegeeft,…

brieven aan of van:
Titus, Filemon, Jacobus, Petrus, Johannes, Judas
eeuwige,..steeds begeleidende
God die Zijn dienaren steeds leidt, en aanmoedigt, inspireert,…

Openbaringen
eeuwige,..tot in alle komende eeuwen aanwezige
God die ons voorbereidt op een toenemend contrast tussen licht en duister, ons achter de schermen van het zichtbare laat kijken… in de geestelijke wereld, en God die toewerkt naar Zijn ultieme doel: ononderbroken verbondenheid tussen Hem en de mens, zonder enige barrière,   God die zegt: hier gaat het om, dit is Mijn focus, hiertoe wordt jij uitgenodigd, dit is de uiteindelijke focus waarnaar je je leven mag richten,  houd stand, keer weg van dat duister, strek je uit naar die schitterende toekomst… nu vandaag.

Door alle eeuwen heen
Eeuwige, Aanwezige,
Zou u dat alles ook niet vandaag en morgen zijn ?

Zegen,
Marc